ALGEMENE VOORWAARDEN

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van The City, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.thecity.nl en die ter inzage liggen bij de receptie van The City.

 

1. Definities

 

The City: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de van Leeuwenhoekstraat 10 te 's-Gravenzande.

 

Faciliteit: alle diensten of producten die The City aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, bowlen, poolen, darten, minigolf, lasergame, jeu de boules, karaoke en het gebruik van de horeca faciliteiten.

 

Arrangement: een combinatie van activiteiten.

 

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met The City een overeenkomst heeft gesloten om gebruiken te maken van de Faciliteiten van The City, degene die een reservering heeft geplaatst bij The City voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van The City betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van The City.

 

2. Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van The City. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.thecity.nl en bij de receptie van The City.

 

3. Betaling

 

Voordat men de locatie verlaat dient 100% van het verschuldigde bedrag te zijn voldaan.

Dit kan door:

A.door contante betaling of pinbetaling voor het verlaten van het pand. Indien het een activiteit betreft voor meer dan 5 personen, kan The City een eerdere betaaldatum bepalen waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.

B.door tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door The City is ontvangen. Het moment waarop de boeking moet worden betaald, zal door The City in de bevestiging worden aangegeven. Ter bevestiging van de boeking van de activiteit stuurt The City een e-mail aan de deelnemer die de activiteiten of het arrangement heeft geboekt.

C.door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.thecity.nl, via het e-mailadres van The City of telefonisch. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan The City heeft gestuurd.

 

De overeenkomst tussen de deelnemer en The City komt tot stand op het moment dat The City via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door The City in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de Bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

 

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van The City om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

 

4. Prijzen

 

Alle prijzen die The City hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

 

5. Annulering en/of wijzigingen

 

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door The City is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is niet mogelijk, tenzij The City een verzoek daartoe schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan The City met vermelding van de naam van de Bezoeker(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling door The City en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

 

The City behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij The City, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

 

6. Minderjarigen

 

Kinderen tot en met elf (11) jaar oud moeten bij het betreden van The City worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van The City door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

 

7. Veiligheid

 

Het betreden van de Faciliteiten van The City en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. The City hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.

 

Bij het betreden van The City aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van The City kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van The City op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

 

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van The City zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel van The City. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel van The City in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is The City gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

 

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen mogelijk op het buitenterras of bij de voordeur en is in andere ruimten verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van The City het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

 

8. Aansprakelijkheid en schade

 

The City aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan The City, tenzij de aansprakelijkheid van The City op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien The City op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van The City wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor The City geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

 

In aanvulling op het vorige aanvaardt The City geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de Faciliteiten, bowlen, lasergame, minigolf, en alle andere activiteiten verzorgd door The City. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door The City niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij The City aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij The City. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

 

Schade toegebracht aan bezittingen van The City worden ten alle tijden verhaald op diegene die de boeking heeft geplaatst.

 

9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

 

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van The City en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van The City en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen The City, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

 

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) The City en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van The City en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van The City bevonden.

Bezoeker vrijwaart The City voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van The City bevonden.

 

11. Parkeren

 

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein rondom The City, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van The City gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt The City geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

 

12. Juridische website

 

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

 

13. Klachten

 

The City doet haar uiterste best om een bezoek aan The City zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van The City te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de Faciliteit schriftelijk bij The City te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. The City zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

 

14. Vragen

 

Voor vragen over de Faciliteiten van The City, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met The City. Daarnaast kunt u uw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. The City streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

 

The City "Food & Fun"

Van Leeuwenhoestraat 10

2693 BG 's-Gravenzande

Email: info@thecity.nl

Telefoon:0174-417215

 

15. Toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen The City en haar Bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van The City.